ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Gmina Żelechlinek realizuje projekt
pn. "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek" 
współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach poddziałania V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Żelechlinek.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie centrum Żelechlinka  - etap II

Projekt zakłada utworzenie placu o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej we wschodniej części terenu. W dalszej części terenu przewidziano część rekreacyjnowypoczynkową, wyposażoną w elementy małej architektury takie jak stoły piknikowe, podświetlone donice z zielenią ozdobną oraz altanę z miejscem na ognisko. Na całości obszaru planuje się nasadzenia dekoracyjnych drzew i krzewów. We wschodniej części terenu opracowania zachowany nieformalny charakter przestrzeni tworząc alejki piesze o swobodnym kształcie. Teren wyposażony będzie w latarnie oświetleniowe, złącze elektryczne oraz monitoring. Na terenie planuje się wykonanie przyrodniczych gier dydaktycznych.

- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku

Projekt zakłada roboty budowlane wokół zbiornika wodnego w Żelechlinku. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje: ciąg pieszo – rowerowy - wzdłuż południowego i zachodniego brzegu zbiornika, pomost pomiędzy lądem i wyspą, plac rekreacyjny (piknikowy) wraz z altaną, tereny utwardzone przy drodze gminnej oraz oświetlenie całego terenu. Na terenie przewiduje się wykonanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej. 

 

 • DSC_0016
 • DSC_0018
 • DSC_0032
 • DSC_0034
 • DSC_0282
 • DSC_0283
 • DSC_0299
 • DSC_0302
 • DSC_0323
 • DSC_0331
 • DSC_0335
 • DSC_0364
 • DSC_0389
 • DSC_0594
 • DSC_0597
 • DSC_0602
 • DSC_0603
 • DSC_0604
 • DSC_0605
 • DSC_0607